Great Clan personalities

Crab

Hida Kisada

Himura Reiko

Crane

Doji Kuwanan

Doji Satsume

Daidoji Morimata

Daidoji Uji – Executed by the Emerald Champion

Dragon

Mirumoto Uso

Mirumoto Daini

Mirumoto Hitomi

Mirumoto Kazeko

Togashi Yokuni

Lion

Akodo Toturi (Former Lion Champion, Deceased)

Ikoma Sume Ikoma Daimyo

Ikoma Saburo

Kitsu Juri Kitsu Daimyo

Kitsu Motso

Matsu Gohei (Former Lion Champion, Deceased)

Matsu Tsuko (Former Lion Champion, Deceased)

Phoenix

Isawa Taeruko – The Elemental Master of Earth

Isawa Hoichu – The Elemental Master of Fire

Shiba Ningen – The Elemental Master of Void

Shiba Yashin

Scorpion

Bayushi Hakate

Bayushi Paneki

Bayushi Yojiro

Yogo Junzo

Yogo Reiko

Unicorn

Ide Tadaji

Shinjo Raijin

Shinjo Shono

Great Clan personalities

L5R - The Great Dusk Shameful_Thomas