Places

Map of Rokugan

Great Clans

Crab Clan

Kyuden Toketsu

Maemikake

Shiro Kaotsuki no Higashi (Face of the East Castle]]

Crane Clan

Ookami Toshi (Wolf City)

Mura Sabishii Toshi (Lonely Shore City]

Scorpion Clan

Ginasutra

Shutai

Minor Clans

Boar Clan

Shiro Heichi

Fox Clan

Kyuden Kitsune

Kaia Osho Mura (Humble Priest Village)

Kitsune Mori

Kitsune Mori Mura

Hare Clan

Kudo

Meidochi

Shiro Usagi (Stronghold of the Hare)

Mantis Clan

Bay of Dark Water

Kaimetsu uo Seido

Kyuden Gotei (Mantis Clan Palace)

Kyuden Ashinagabachi (Castle of the Wasp)

Shaiga

Tokigogachu

Toshi No Inazuma (City of Lightning)

Monkey Clan

Daidoji Yukan se (Valiant Daidoji Tower)

Koeru Mura

Toku Torid e (The Vigilant Keep of the Monkey)

Sparrow Clan

Kyuden Suzume

Unaligned

Dangai

Koutetsukan (Iron Turtle City)

Otosan Uchi

Plains of Thunder

Shinden Osano Wo (Temple of Osano Wo)

Zakyo Toshi (Pleasure City)

Places

L5R - The Great Dusk Shameful_Thomas